Inloggen

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Veldreglement V4

We zijn met elkaar verantwoordelijk voor de naleving van de regels, voor de veiligheid, voor het behoud van ons veld, en het behoud van de gezellige en open sfeer die zo kenmerkend is voor onze club.

Dit kan echter niet zonder een aantal regels die duidelijkheid scheppen over hoe we ons veld indelen en wat we van elkaar verwachten tijdens het vliegen.

Van leden wordt verwacht dat zij bekend zijn met onze regels en zich eraan houden maar vooral ook dat zij elkaar aanspreken wanneer zij zien dat de regels niet gevolgd worden. Doe dit op een positieve manier en roep de hulp in van een van de veldcommissarissen wanneer je ziet dat de regels desondanks niet worden nageleefd.

 

Veldcommissie

De veldcommissie is vanuit het bestuur gevraagd om zorg te dragen voor een veilig en plezierig verloop van de vliegdagen. Uiteindelijk bepalen zij dus de verdeling van het veld en daarmee de locatie van de pits, de start en landingsplekken en de locatie van keerrol en grondhaak. Zij doen dit op basis van dit veldreglement en in goed overleg met de leden. Een veldcommissaris heeft echter wel het laatste woord en van leden wordt verwacht dat zij zijn beslissing respecteren.

De veldcommissie ziet ook toe op de naleving van de regels tijdens het vliegen en ook hier geldt dat van leden wordt verwacht dat zij de aanwijzingen van veldcommissarissen opvolgen.

Mocht je vinden dat er op het veld iets niet lekker loopt of gelopen heeft, of heb je suggesties voor verbetering van hoe we met elkaar samenwerken op het veld: Laat dit dan eerst even weten aan de veldcommissie. Die kan zich er over buigen en met reactie komen. Die kan variëren van een aanmoediging in de veldcommissie om de regels scherper te handhaven, een individueel lid aan te spreken op zijn gedrag, of misschien wel een aanpassing te maken van ons reglement. Meld je bij het bestuur wanneer je vervolgens nog steeds vind niet gehoord te zijn.

En wees je bewust dat bij herhaalde overtreding van de regels er sancties kunnen volgen. We gaan er natuurlijk vanuit dat het nooit zover komt maar het is goed te weten dat de veldcommissie een voorstel voor een sanctie kan doen bij het bestuur. Het bestuur zal, met inachtneming van de zwaarte van de overtreding, de genomen acties om het lid te bewegen zijn gedrag aan te passen, en vanzelfsprekend na het horen van alle partijen, een besluit nemen over de voorgestelde sanctie. Een sanctie kan bestaan uit een maand niet vliegen maar bij herhaald wangedrag kan ook worden gekozen voor royement van het lid.

 

Algemene regels

 

 1. Vliegtijden:

Gedurende de hele week: van zon op- tot ondergang

 1. Veld algemeen

Niet onnodig op het veld lopen het veld wordt gebruikt voor hooi en kuilgras, de boer heeft geen zin in vertrapt gras.

Het kan zijn dat vlak voor het maaien we niet op het veld mogen komen dus hou de site in de gaten.

 1. Toegangswegen en paden

Langzaam rijden en ten alle tijden het spoor volgen. Rijd niet om kuilen heen. Dit creëert een nieuw spoor en leidt tot verlies van grasopbrengst voor de boer. Doe dit dus niet.

Als dit betekend dat je met je auto dus niet tot bij de pits kunt komen omdat je niet door de kuilen heen wilt, of kunt rijden, dan zul je een andere oplossing moeten bedenken. Twee keer lopen is het meest simpel. Bouw anders een karretje voor je gemak.

 1. Parkeren

Uitsluitend, vooraan, links naast het pad naar het veld. En achter elkaar!!!

 1. Rommel

Absoluut geen rommel op het veld achterlaten.

 1. Huisdieren

Mits aangelijnd zijn huisdieren toegestaan.

 1. Toeschouwers

Zijn welkom maar moeten ten alle tijden worden begeleid door een lid.

Zij staan op een veilige plek. In de pits of achter de piloot. Het ophalen van een lijn/parachute door niet-leden is om veiligheidsredenen niet toegestaan.

Vliegregels

Onze vliegregels dienen om voor iedere windrichting te voorzien in:

 • een veilige pits
 • een vrij gebied om veilig te landen
 • een duidelijke start/landing gebied waarbij DLG-ers worden gescheiden van motor, electro, lijn en lier vliegers
 • duidelijkheid over de no-fly zones

Om bovenstaand in alle gevallen te borgen hebben we voor ons V4 veld een klein aantal regels opgesteld die een duidelijk kader creëren:

 1. Verdeling van het veld: op de vliegdag zelf maakt de veldcommissaris, afhankelijk van de situatie en in goed overleg, de keuzes rond pitslocatie start/landingsgebieden en de locatie voor de grondhaak en/of keer rol. Bij afwezigheid van een veldcommissaris bepalen de aanwezige leden dit in goed overleg.
 2. Vlieg–discipline: tijdens het vliegen wordt van alle leden gevraagd een klein aantal logische regels aan te houden die er voor zorgen dat we samen prettig en veilig vliegen.
 3. No flyzones: Wees je bewust van onze no flyzones en waarschuw elkaar wanneer je ziet dat iemand zich in een gebied bevind waar hij niet mag vliegen.
 4. Overige regels: Er zijn 9 overige vlieg-regels van algemene aard.
 5. Verdeling van het veld

Om te komen tot een optimale verdeling van het veld wordt eerst de locatie van de pits bepaald, vervolgens worden de start/landingsgebieden voor de diverse toestellen aangewezen. Ook de locaties voor de grondhaak voor het elastiek en de keerrol van de lier worden in overleg bepaald. Als laatste wordt een plek aan DLG vliegers toegewezen.

De veldcommissaris heeft hierin het laatste woord en van leden wordt gevraagd zijn beslissing te respecteren. Wees je bewust van de beperkingen van ons veld!

 

1a. Locatie pits

De pits bevind zich vooraan het hoofdveld. Omdat er bij iedere windrichting veilig gestart en geland moet kunnen worden zonder over de pits heen te hoeven vliegen heeft de pist echter geen vaste locatie.

De windrichting bepaald de locatie van de pits. De pits kan zich zowel langs de linker- als de rechtersloot bevinden. Ook kan het voorkomen dat de pits een stuk naar achter (richting het oosten) moet worden geplaatst zodat er ruimte komt om veilig te starten en te landen, bijvoorbeeld voor DLG vliegers.

 

1b. Start / landingsgebied voor alle toestellen, anders dan DLG’s

Het start / landingsgebied voor toestellen anders dan DLG’s wordt zodanig gekozen dat er niet over de pits hoeft te worden gevlogen om te starten of te landen. Dit is namelijk niet toegestaan.

Lijn, lier en electro vliegers staan altijd bij elkaar.

Bij oostelijke wind wordt er vooraan het veld gestart en geland. De pits bevind zich meest westelijk, langs een van beide sloten. Er wordt vóór de pits gestart zodat bij een eventueel uitbreken van het toestel deze niet op de pits kan komen. Er wordt langs de pits geland waarbij er tijdens de landing niet over de pits wordt gevlogen.

Bij westelijke wind wordt er vanaf de oostzijde van het hoofdveld gestart en geland. Hier wordt een tweede pits ingericht voor alleen toestellen en eventueel zend en laadapparatuur. Deze pits bevind zich aan de zijkant van het veld en wel zodanig ver naar achter dat er bij start en landing niet overheen hoeft te worden gevlogen.

Bij gelijktijdig gebruik van lier en lijn kan ook vanaf het naastgelegen veld gestart en geland worden.

Wanneer er geen lijn of lier vliegers zijn kunnen electro vliegers bij westelijke wind vooraan het veld starten en landen. Echter, indien er DLG vliegers zijn worden electrozwever geacht te starten en te landen vanaf het tweede, naastgelegen veld. De reden hiervoor is dat het hoofdveld vlakker is en daarmee meer geschikt voor DLG-ers.

Zodra er lijn of lier vliegers arriveren verhuizen de electrokisten mee naar achter.

  

1c Start / landingsgebied voor DLG’s

Bij oostelijke wind zoeken de DLG-ers een plek aan de andere zijde van het hoofdveld of starten zij vanaf een van de naastgelegen velden.

Bij westelijke wind vliegen de DLG-ers vooraan op het hoofdveld. In dit geval kan het voorkomen dat de pits enigszins naar achter moet worden verplaats zodat bij start en landing niet over de pits hoeft worden gevlogen.

Ook voor DLG-ers geldt dat zij bij start en landing niet boven de pits vliegen.

 

1d. Grondhaak elastiek en keerrol lier bij westelijke wind:

Grondhaak elastiek: Wanneer er met elastiek wordt gevlogen betekend dit veelal dat de grondhaak zich in het start/landinggebied van de DLG’s bevind om voldoende lengte te hebben. Plaats deze aan de zijkant van het veld zodat er zo veel mogelijk ruimte is voor de DLG-ers.

Keerrol lier: De lijn vliegers hebben minder ruimte nodig. De keerrol wordt bij zo’n 50 - 75 meter teruggeplaatst zodat er vrije ruimte is voor starten en landen van de DLG-ers bij het hek.

 

 1. Vlieg-discipline

Over de pits vliegen, bij start of landing is niet toegestaan. Dit geldt voor alle typen toestellen.

Houdt het start / landingsgebied vrij. Je mag het gebied betreden om te starten. Start niet in de richting van andere vliegers. Kijk voor de start goed of het landingsgebied vrij is en geef duidelijk aan dat je van plan bent te starten. Ga na je start meteen weer aan de zijkant staan zodat anderen vrij kunnen landen.

Geef ruim op tijd, en luid en duidelijk aan dat je gaat landen. En voer de landing rustig uit.

Zwevers mogen alleen gesleept worden nadat er duidelijk overleg is geweest met de vliegers die reeds in de lucht zijn.

We doen een appel op ieders gezond verstand en vragen de leden om niet boven de start en landinggebieden te vliegen en daar al helemaal niet te stunten. Vlieg bijvoorbeeld niet laag en op volle snelheid over onze start en landingplaatsen of over de landerijen.

    

 1. No Flyzones

Het gebied boven de kassen, schuren en woningen die zich bevinden op de naastgelegen velden zijn verboden gebied. Ook mag er niet over de velden worden gevlogen als er zich daar mensen bevinden.

Zorg dat je bij de landing altijd een duidelijk landings-parcours vliegt en waarschuw je collega vliegers. Zorg ook dat je verstaanbaar bent voor andere die jou kunnen waarschuwen bij landingen of andere calamiteiten.

 

 1. Overige regels
 • De startlijnmaterialen moeten altijd voorzien zijn van een rood/wit herkenningslint (ivm beschadiging van de maaimachine). Gebruik hiervoor een houten pin die enigszins boven het maaiveld uitsteekt.
 • Electrovliegen gebeurd alleen in “silent mode”. Dit betekent dat de opgevoerde easystars, impeller jets en ander luidruchtig spul verboden zijn. Bij twijfel zal de geluidsterkte moeten worden gemeten. Het maximale aantal decibel dat bij de vereniging is toegestaan is: Db.
 • Nieuwe modellen moeten altijd worden gecontroleerd door een veld commissaris of ervaren lid. Reikwijdte test maakt standaard onderdeel uit van deze controle.
 • Je vliegtuig dient voorzien te zijn van je naam en telefoonnummer.
 • De veldcommissaris behoudt zich het recht voor om in niet te voorziene situaties af te wijken van voornoemd reglement en vervangende regels toe te passen.
 • Vanaf 15 augustus 2019 geldt volgens convenant een vaste hoogtebeperking van 120 meter, en een radius van 850 meter opgelegd (rondom het witte hek). De leden van V4 dienen zich te houden aan deze beperking. De vereniging / bestuur / veld commissie is niet aansprakelijk voor eventuele schade of gevolgen als individueel lid zich niet aan deze beperking houdt.

Het niet naleven van voornoemde regels kan mogelijk de / uw eigen veiligheid alsmede het voortbestaan van ons veld en de club in gevaar brengen. Denkt u daar aub aan!

 

De veldcommissie bestaat uit:

Roger Steens, voorzitter en aanspreekpunt voor bestuur.

Robert Pietersz,

Paul Leguyt

Leo Bot

Jonathan Soesman